مدیریت گروه شیمی

 

 

مدیر گروه:دکتر علیرضا کریمی 

 CV

 

معاون گروه: دکتر کاوه خسروی

CV

 

 
 
شماره تلفن های دفتر گروه: 0864173415 - 08632627500
 

 

آمار بازدیدکنندگان

2
53
187532