دکتر فرزاد بامداد

 نام و نام خانوادگی

 فرزاد بامداد

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی

 پست الکترونیکی

 f-bamdad@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
آز شیمی تجزیه دستگاهی مشاوره شیمی تجزیه دستگاهی   
شنبه
      مباحث نوین ارشد  مشاوره
يکشنبه
      آز شیمی تجزیه دستگاهی
دوشنبه
      مشاوره شیمی تجزیه دستگاهی
سه شنبه
         
چهارشنبه
 
 

آمار بازدیدکنندگان

1
98
103330