دکتر فرزاد بامداد

 نام و نام خانوادگی

 فرزاد بامداد

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی تجزیه

 پست الکترونیکی

 f-bamdad@araku.ac.ir
 تلفن

 

مرتبه علمی: استاد یار resume
 
 

آمار بازدیدکنندگان

1
115
133654

تماس با ما