دکتر علیرضا کریمی

 نام و نام خانوادگی

 علیرضا کریمی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی آلی

 پست الکترونیکی

 a-karimi@araku.ac.ir
 تلفن

 08632627522 و 2033-08634173401

 مرتبه علمی: دانشیار CV
 

آمار بازدیدکنندگان

4
79
187558