دکتر علیرضا کریمی

 نام و نام خانوادگی

 علیرضا کریمی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی آلی

 پست الکترونیکی

 a-karimi@araku.ac.ir
 تلفن

 

مرتبه علمی: دانشیار CV
 
 

آمار بازدیدکنندگان

1
193
170833