دکتر محمدعلی بداغی فرد

 نام و نام خانوادگی

 محمدعلی بداغی فرد

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی آلی

 پست الکترونیکی

m-bodaghifard@araku.ac.ir
 تلفن

 

مرتبه علمی: استاد یار resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
  تمرین و پژوهش ایمنی در آزمایشگاه اداره کل آموزش اداره کل آموزش
شنبه
سنتز مشاوره شورای آموزشی دانشگاه اداره کل آموزش اداره کل آموزش
يکشنبه
سنتز* مشاوره اداره کل آموزش

شورای گروه

شیمی فیزیک آلی*
دوشنبه
  شیمی حد واسط ها اداره کل آموزش سمینار آلی پیشرفته
سه شنبه
شیمی فیزیک آلی حد واسط ها (م دکتر خالدی)* اداره کل آموزش
اداره کل آموزش
آلی پیشرفته*
 
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

3
63
111347