دکتر محمدعلی بداغی فرد

 نام و نام خانوادگی

 محمدعلی بداغی فرد

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی آلی

 پست الکترونیکی

m-bodaghifard@araku.ac.ir
 تلفن

 

مرتبه علمی: استاد یار CV

آمار بازدیدکنندگان

1
198
170838