دکتر خلیل فقیهی

 نام و نام خانوادگی

 خلیل فقیهی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی آلی (گرایش پلیمر)

 پست الکترونیکی

 K-Faghihi@araku.ac.ir
 تلفن

 

مرتبه علمی: استاد CV
 

آمار بازدیدکنندگان

1
202
170842