دکتر خلیل فقیهی

نام و نام خانوادگی

 خلیل فقیهی

 

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی آلی

 پست الکترونیکی

 K-Faghihi@araku.ac.ir
 تلفن

 08632627526 و 2034-08634173401

 مرتبه علمی: استاد CV

آمار بازدیدکنندگان

3
92
187571