دکتر مژگان زنده دل

 نام و نام خانوادگی

 مژگان زنده دل

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی

 پست الکترونیکی

 M-Zendehdel@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
         
شنبه
         
يکشنبه
    شیمی عمومی ا شیمی

*پلیمرهای معدنی 

شورای گروه*

 
دوشنبه
      شیمی حالت جامد شیمی عمومی ا شیمی
سه شنبه
      شیمی حالت جامد پلیمرهای معدنی 
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
93
103325