دکتر مژگان زنده دل

 نام و نام خانوادگی

 مژگان زنده دل

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی معدنی

 پست الکترونیکی

 M-Zendehdel@araku.ac.ir
 تلفن

 

مرتبه علمی: دانشیار resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
         
شنبه
         
يکشنبه
    آنالیز مواد نانو

شیمی حالت جامد* 

شورای گروه*

سمینار
دوشنبه
    تمرین و پژوهش شیمی معدنی 1 مشاوره
سه شنبه
    مشاوره شیمی حالت جامد معدنی 1
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
84
116672

تماس با ما