دکتر مژگان زنده دل

نام و نام خانوادگی

 مژگان زنده دل

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی معدنی

 پست الکترونیکی

 M-Zendehdel@araku.ac.ir

 تلفن

 

مرتبه علمی: دانشیار

resume
 

آمار بازدیدکنندگان

1
104
133643

تماس با ما