دکتر مژگان زنده دل

نام و نام خانوادگی

 مژگان زنده دل

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی معدنی

 پست الکترونیکی

 M-Zendehdel@araku.ac.ir

 تلفن

 

مرتبه علمی: دانشیار

CV
 

آمار بازدیدکنندگان

2
158
170798