دکتر مژگان زنده دل

نام و نام خانوادگی

 مژگان زنده دل

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی معدنی

 پست الکترونیکی

 M-zendehdel@araku.ac.ir
 تلفن

 08632627524 و 2041-08634173401

 مرتبه علمی: استاد CV
 

آمار بازدیدکنندگان

2
43
187522