دکتر سعید امانی

 نام و نام خانوادگی

 سعید امانی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی

 پست الکترونیکی

 s-amani@araku.ac.ir

 تلفن

 

  resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
    شیمی آلی فلزی شیمی معدنی پیشرفته  
شنبه
    *شیمی آلی فلزی مشاوره  
يکشنبه
    شیمی معدنی 2

مشاوره

شورای گروه

شیمی معدنی پیشرفته*
دوشنبه
      مباحث نوین شیمی معدنی 2*
سه شنبه
      مباحث نوین مشاوره
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
81
103313