دکتر سعید امانی

 نام و نام خانوادگی

 سعید امانی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی معدنی

 پست الکترونیکی

 s-amani@araku.ac.ir

 تلفن

 

مرتبه علمی: استاد CV
 

آمار بازدیدکنندگان

2
171
170811