دکتر محمدعلی بداغی فرد - resume

 
 
 
 
 

نام و نام خانوادگی

محمدعلی بداغی فرد

رتبه علمی

استادیار

پست الکترونیکی

 

تلفن

 

 
دانشگاههای محل تحصیل
دکتری دانشگاه اراک
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا
     
عناوین و افتخارات
 1. معرفی به عنوان پژوهشگر دارای مقاله پر استناد از طرف موسسه اطلاعات علمی ( ISI ) و دریافت لوح افتخار از وزارت علوم در سال 1384.
 2. معرفی به عنوان پژوهشگر دارای مقاله با بیشترین استناد از طرف مجله tetrahedron بین سالهای 2003 تا 2006
 3. کسب رتبه اول دانش آموختگان دوره دکتری دانشگاه اراک در سال 1388
     
زمینه های تخصصی
 1. سنتز ترکیبات هتروسیکل
 2. کاربرد کاتالیست ها
 3. شیمی سبز و سنتز در آب
فعالیتهای اجرایی
 1. مسئول آزمایشگاههای دانشگاه پیام نور فرمهین 1389-1388
 2. مدیر آموزش دانشگاه پیام نور فرمهین 1389-1388
 3. رییس دانشگاه پیام نور محلات 1390-1389
 4. مسئول دستگاه NMRدانشگاه اراک 1390 تا کنون
 5. عضو انجمن شیمی ایران
تجربیات تخصصی
 1. آشنایی با تحقیقات گیاهان دارویی
 2. آشنایی با دستگاه FT-IR و کار با آن
 3. آشنایی با دستگاه NMR و CHN
     
پروژه های صنعتی برون دانشگاهی
     
پروژه های تحقیقاتی درون دانشگاهی    
 1. سنتز پلی هیدرو کینولینها با استفاده از شیمی سبز
راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
 1. "سنتتز ترکیبات هتروسیکل در محیط آبی و در حضور نمک های فسفات و بررسی تئوری توتومریزاسیون محصولات" خانم سمیرا دولت آبادی فراهانی
مقالات منتشر شده در مجلات علمی

1) Silica sulfuric acid: an efficient and reusable catalyst for one-pot synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones  Tetrahedron Lett. 2003, 44, 2889

 

2) Silica sulfuric acid as an efficient and reusable reagent for crossed-aldol condensation of ketones with aromatic aldehydes underv solvent-free conditions  J. Braz. Chem. Soc. 2004, 15(5), 773.

 

3) Silica sulfuric acd; an efficient and reusable catalyst for regioselective ring opening of epoxides by alcohols and water  Phosphorus, Sulfur, and Silicon, 2004, 179, 1113.

 

4) Efficient synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones over silica sulfuric acid as a reusable catalyst under solvent-free conditions   Heterocycles, 2003, 60(11), 2435.

 

5) A novel efficient four- and five-component, one-pot synthesis of 4-semicarbazonoalkyl-2-naphtols  Synlett, 2008, 6, 821.

 

6) Efficient one-pot synthesis of polyhydroquinoline derivatives using silica sulfuric acid as a heterogeneous and reusable catalyst under conventional heating andv energy-saving microwave irradiation  Synth.  Commn. 2009, 39, 1166.

 

7) Synthesis of a new class of azathia crown macrocycles containing two 1,2,4-triazole or two 1,3,4-thiadiazole rings as subunits Tetrahedron Lett. 2009, 50, 836.

 

8) Sulfamic acid catalyzed one-pot synthesis of polyhydroquinolines via hantzsch four component condensation reaction Synth. React. Inorg. Metal-Organic  2009, 39, 161.

 

9) A simple and efficient procedure for synthesis of optically active 1,2,4-triazolo-[3,4-b]-1,3,4-thiadiazole derivatives containing L-Amino acid moieties  J. Chin. Chem. Soc.  2009, 56, 1043.

 

10) An efficient synthesis of some novel bicyclic thiazolopyrimidine derivatives Heterocyc. Commun. 2009, 15(6), 451.

 

11) Eco-friendly and efficient synthesis of pyrano[2,3-d]pyrimidinone and tetrahydrobenzo[b]pyran derivatives in water  Synth. React. Inorg. Metal-Organic  2010, 40, 179.

 

12) Tetrabutylammonium bromide in water as a green media for the synthesis of pyrano[2,3-d]pyrimidinone and tetrahydrobenzo[b]pyran derivatives  Acta  Chem. Slov. 2010, 57, 931.

 

13) Synthesis of Some Symmetrical Novel Bis-thiosemicarbazides, 1,2,4- Triazoles,
1,3,4-Thiadiazoles and Their Derivatives  Phosphorus, Sulfur, and Silicon,  2011, 186, 67.

 

14) A simple and efficient method for three-component synthesis of spirooxindoles in

aqueous and solvent-free mediums  Synth.  Commn. 2011, 41, 441

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس های علمی
 • شرکت در نهمین سمینار شیمی آلی ایران در دانشگاه امام حسین (1380).
 • ارائه مقاله و شرکت دردهمین سمینار شیمی آلی ایران در دانشگاه گیلان (پوستر-1381).
Silica sulfuric acd; an efficient and reusable catalyst for regioselective ring opening of epoxides by alcohols and water
 
 • شرکت در سیزدهمین سمینار شیمی آلی ایران در دانشگاه بو علی سینای همدان (1385).
 • شرکت در چهاردهمین سمینار شیمی آلی ایران در دانشگاه زابل (1386).
 • ارائه مقاله و شرکت در پانزدهمین سمینار شیمی آلی ایران در دانشگاه رازی کرمانشاه (پوستر- 1387).
 “synthesis of 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-one derivatives in green media”
 
 • ارائه دو مقاله و شرکت در سمینار بین المللی کاتالیست در دانشگاه شهید بهشتی تهران (پوستر-2008).
 A) “An efficient synthesis of some novel bicyclic thiazolopyrimidine derivatives”
 B) “Efficient one-pot synthesis of polyhydroquinoline derivatives using silica sulfuric acid as a heterogeneous and reusable catalyst”
 
 • ارائه مقاله و شرکت در شانزدهمین سمینار شیمی آلی ایران در دانشگاه زنجان (پوستر-1388).
 “One-pot synthesis of 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones catalyzed by TBAB”
 
 • ارائه مقاله و سخنرانی در هشتمین همایش ملی شیمی آلی دانشگاه پیام نور در قزوین (1389).
“Synthesis of pyrano[2,3-d]pyrimidinone and tetrahydrobenzo[b]pyran derivatives in water using TBAB as a catalyst”
 
 • ارائه دو مقاله و شرکت در سومین همایش بین المللی زئولیت ایران در دانشگاه اراک (پوستر-2012).
A) “An efficient one-pot synthesis of polyhydroquinolines using NaY-Zeolite”
 B) “Zeolite molecularsieve catalyzed biinelli reaction: one-pot synthesis of dihydropyrimidinones in both solvent-free reaction and microwave irradiation”
 

آمار بازدیدکنندگان

1
17
78659