نام و نام خانوادگی

علیرضا صلابت

 مدرک تحصیلی

دکتری شیمی فیزیک

 پست الکترونیکی

a-salabat@araku.ac.ir
 تلفن

 

مرتبه علمی: استاد CV
 
 

آمار بازدیدکنندگان

1
194
170834