نام و نام خانوادگی

 علیرضا صلابت

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی فیزیک

 پست الکترونیکی

 a-salabat@araku.ac.ir
 تلفن

 08632627530 و 2043-08634173401

 مرتبه علمی: استاد CV
 
 

آمار بازدیدکنندگان

4
80
187559