دکتر مرتضی حبیبی

نام و نام خانوادگی

 مرنضی حبیبی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی تجزیه

 پست الکترونیکی

 m-habibi@araku.ac.ir
 تلفن

 

مرتبه علمی: استاد یار CV
 
 
 

آمار بازدیدکنندگان

2
155
170795