دکتر مرتضی حبیبی

نام و نام خانوادگی

 مرتضی حبیبی

 

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی تجزیه

 پست الکترونیکی

 m-habibi@araku.ac.ir
 تلفن

 08632627528 و 2044-08634173401

 مرتبه علمی: استادیار CV
 
 

آمار بازدیدکنندگان

2
41
187520