دکتر مرتضی حبیبی

http://chm.araku.ac.ir/block/25.htmlنام و نام خانوادگی

 مرنضی حبیبی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی تجزیه

 پست الکترونیکی

 m-habibi@araku.ac.ir
 تلفن

 

مرتبه علمی: استاد یار resume
 
 
17/30-19/10 15/30-17/10 13/15-15/10 10-11/40 8-9/40 ایام هفته
      شیمی عمومی مهندسی  شیمی تجزیه مهندسی
شنبه
         
یک شنبه
   

 

 

 

شیمی تجزیه مهندسی*
* شیمی عمومی مهندسی 

 
دوشنبه
          سه شنبه
          چهارشنبه
 
 

آمار بازدیدکنندگان

1
73
114709

تماس با ما