دکتر فرهاد حیدری

نام و نام خانوادگی

 فرهاد حیدری

 

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی کاربردی

 پست الکترونیکی

 F-heidary@araku.ac.ir
 تلفن

 08632627530 و 2043-08634173401

 مرتبه علمی: استادیار CV
 

آمار بازدیدکنندگان

2
49
187528