دکتر فرهاد حیدری

 نام و نام خانوادگی

فرهاد حیدری

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی کاربردی

 پست الکترونیکی

 F-heidary@araku.ac.ir
 تلفن

 

مرتبه علمی: استاد یار

CV

 
 

آمار بازدیدکنندگان

2
166
170806