دکتر حمید خانمحمدی

 نام و نام خانوادگی

 حمید خانمحمدی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی معدنی

 پست الکترونیکی

 h-khanmohammadi@araku.ac.ir
 تلفن

 

مرتبه علمی: استاد CV
 
 

آمار بازدیدکنندگان

2
172
170812