خانم زینب فرامرزی

نام و نام خانوادگی

زینب فرامرزی

 

 مدرک تحصیلی

 کارشناسی

 پست الکترونیکی

 
 تلفن

  08634173401-2046و 08634173415 و 08632627500

سمت: کارشناس امور آموزشي رشته شیمی  
 

آمار بازدیدکنندگان

1
85
187564