دکتر علیرضا خدابخشی

نام و نام خانوادگی

 علیرضا خدابخشی

 

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی کاربردی

 پست الکترونیکی

 A-khodabakhshi@araku.ac.ir
 تلفن

 08632627528 و 2044-08634173401

 مرتبه علمی: استادیار CV

 

آمار بازدیدکنندگان

2
57
187536