دکتر علیرضا خدابخشی

 نام و نام خانوادگی

 علیرضا خدابخشی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی کاربردی

 پست الکترونیکی

 A-khodabakhshi@araku.ac.ir
 تلفن

 

مرتبه علمی: استاد یار CV
 
 

آمار بازدیدکنندگان

2
174
170814