دکتر محمدیاسر معصومی

نام و نام خانوادگی

 محمدیاسر معصومی

 

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی معدنی

 پست الکترونیکی

 
 تلفن

 08634173575 و 2061-08634173401

 مرتبه علمی: استادیار CV

آمار بازدیدکنندگان

1
75
187554