دکتر اکبر مبینی خالدی

 نام و نام خانوادگی

 اکبر مبینی خالدی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی آلی

 پست الکترونیکی

 A-Mobinikhaledi@araku.ac.ir
 تلفن

 

مرتبه علمی: استاد CV
 
 

آمار بازدیدکنندگان

2
51
177502