دکتر اکبر مبینی خالدی

 نام و نام خانوادگی

 اکبر مبینی خالدی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی

 پست الکترونیکی

 A-Mobinikhaledi@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
17/30-19/10 15/30-17/10 13/15-15/10 10-11/40 8-9/40 ایام هفته
  آلی زیست آلی 2    
شنبه
جداسازی و شناسایی مواد آلی *   مشاوره  * آلی زیست  آلی 2
یک شنبه
    (آلی پیشرفته (ارشد  شورای گروه مشاوره
دوشنبه
    آلی پیشرفته (ارشد)*   حد واسط ها (دکتری)* سه شنبه
        حد واسط ها (دکتری)* چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
97
103329