دکتر علی بابایی

download/dr-babaei نام و نام خانوادگی

 علی بابایی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی

 پست الکترونیکی

 A-Babaei@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
         
شنبه
    روش های آنالیز مواد در مقیاس نانو (ارشد)م دکتر خدابخشی شیمی تجزیه 2  
يکشنبه
    روش های آنالیز مواد در مقیاس نانو (ارشد)* شورای گروه الکتروشیمی تجزیه ای در حلال های غیر آبی (دکتری)
دوشنبه
    جلسه تحصیلات تکمیلی

شیمی تجزیه 2*

الکتروشیمی تجزیه ای در حلال های غیر آبی (دکتری)*

مشاوره
سه شنبه
        شیمی تجزیه پیشرفته
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
88
103320