دکتر علی بابایی

 

 نام و نام خانوادگی

 علی بابایی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی تجزیه

 پست الکترونیکی

 Ali-Babaei@araku.ac.ir
 تلفن

 08632627532 و 2036-08634173401

 مرتبه علمی: استاد CV
 
 

آمار بازدیدکنندگان

2
58
187537