دکتر علی بابایی

 نام و نام خانوادگی

 علی بابایی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی تجزیه

 پست الکترونیکی

 Ali-Babaei@araku.ac.ir

 تلفن

 

مرتبه علمی: استاد

CV

 
 

آمار بازدیدکنندگان

1
175
170815