دکتر وحید مهدوی

نام و نام خانوادگی

 وحید مهدوی

 

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی فیزیک

 پست الکترونیکی

 V-Mahdavi@araku.ac.ir
 تلفن

 08632627530 و 2043-08634173401

 مرتبه علمی: دانشیار CV
 

آمار بازدیدکنندگان

2
60
187539