دکتر وحید مهدوی

 نام و نام خانوادگی

 وحید مهدوی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی فیزیک

 پست الکترونیکی

 V-Mahdavi@araku.ac.ir
 تلفن

 

مرتبه علمی: دانشیار CV
 
 

آمار بازدیدکنندگان

1
177
170817