دکتر محمدرضا سنگی

نام و نام خانوادگی

 محمدرضا سنگی

 

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی تجزیه

 پست الکترونیکی

 M-Sangi@araku.ac.ir
 تلفن

 08632627520 و 2042-08634173401

 مرتبه علمی: استادیار CV
 

آمار بازدیدکنندگان

2
61
187540