دکتر محمدرضا سنگی

 نام و نام خانوادگی

 محمدرضا سنگی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی تجزیه

 پست الکترونیکی

 M-Sangi@araku.ac.ir
 تلفن

 

مرتبه علمی: استاد یار CV
 
 

آمار بازدیدکنندگان

1
178
170818