دروس کارشناسی ارشد شیمی

برنامه های درسی (بازنگری شده) کارشناسی ارشد شیمی در گرایش های مختلف، مصوب جلسه شماره 92 مورخ 95/12/1 کمیسیون برنامه آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری؛ 

سرفصل دروس کارشناسی ارشد شیمی آلی

سرفصل دروس کارشناسی ارشد شیمی تجزیه - بخش اول

سرفصل دروس کارشناسی ارشد شیمی تجزیه - بخش دوم

سرفصل دروس کارشناسی ارشد شیمی فیزیک

سرفصل دروس کارشناسی ارشد شیمی معدنی

سرفصل دروس کارشناسی ارشد شیمی کاربردی


چارت دروس گرایش های کارشناسی ارشد شیمی درطول مدت تحصیل
 
دروس کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
کد درس
دروس شيمی تجزیه (ترم اول)
پيش نياز
1215180
شيمي تجزيه پيشرفته
3
الزامي
-
1215292
طيف بيني اتمي تجزيه اي
3
الزامي
-
1215293
الكتروشيمي تجزيه اي 1
3
الزامي
-
 
کد درس
دروس شيمی تجزیه (ترم دوم)
پيش نياز
1215213
الکتروشیمی صنعتي
3
اختياري
-
1215298
طيف بيني مولكولي تجزيه اي
3
اختياري
-
1215216
روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی
3
اختياري
-
 
کد درس
دروس شيمی تجزیه (ترم سوم)
پيش نياز
1215299
روشهاي نوين آناليز دارو و غذا  
3
اختياري
-
1212881
سمینار
1
الزامی
 
1212866
پایان نامه
6
الزامی
 
 
کد درس
دروس شيمی تجزیه (ترم چهارم )
1212866
پایان نامه
6
الزامی
 

دروس کارشناسی ارشد شیمی فیزیک

کد درس
دروس شيمی فیزیک  (ترم اول)
1215177
شیمی فیزیک پیشرفته
3
الزامی
يكي از دروس معدني پيشرفته يا تجزيه پيشرفته بايد اخذ گردد
1215178
شیمی معدنی پیشرفته
3
اختياري
1215180
شیمی تجزیه پیشرفته
3
اختياري
1215283
مكانيك كوانتومي
3
الزامي
 
کد درس
دروس شيمی فیزیک (ترم دوم)
پيش نياز
1215210
ترمودینامیک آماری
3
الزامی
شيمي فيزيك پيشرفته
1215204
طیف سنجی مولکولی
3
اختياري
مكانيك كوانتومي
1215285
سینتیک و ديناميك شیمیایی
3
اختياري
-
 
کد درس
دروس شيمی فیزیک (ترم سوم)
1215227
شيمي سطح و حالت جامد
3
اختياري
 
1212881
سمینار
1
الزامی
1212866
پایان نامه
6
الزامی
 
کد درس
دروس شيمی فیزیک (ترم چهارم)
1212866
پایان نامه
6
الزامی
 

دروس کارشناسی ارشد شیمی آلی
کد درس
دروس شيمی آلی  (ترم اول)
1215179
شیمی آْلي پیشرفته
3
الزامی
يكي از دروس آلي صنعتي يا شيمي سبز بايد اخذ گردد.
1215286
طيف سنجي آلي پيشرفته
3
الزامی
1215281
شيمي آلي صنعتي
3
اختياري
1215282
شيمي سبز
3
اختياري
 
کد درس
دروس شيمی آلی (ترم دوم)
1215288
سنتز مواد آلي
3
الزامی
 
يكي از دروس پليمر يا هتروسيكل بايد اخذ گردد.
1215287
شیمی فیزیک آلی پيشرفته
3
اختياري
1215191
سنتز پلیمرها
3
اختياري
1215189
شیمی هتروسیکلیک
3
اختياري
 
کد درس
دروس شيمی آلی (ترم سوم)
1215284
شيمي دارويي پيشرفته
3
اختياري
 
1212881
سمینار
1
الزامی
1212866
پایان نامه
6
الزامی
 
 
کد درس
دروس شيمی آلی(ترم چهارم)
1212866
پایان نامه
6
الزامی
 

دروس کارشناسی ارشد شیمی معدنی
کد درس
دروس شيمی معدنی(ترم اول)
1215178
شیمی معدنی پیشرفته
3
الزامی
 
1215206
سینیتیک ،ترمودینامیک و مکانیزم واکنشهای معدنی
3
الزامی
1215208
طیف سنجی در شیمی معدنی
3
الزامی
 
 
 
 
 
کد درس
دروس شيمی معدنی (ترم دوم)
پيش نياز
1215196
شیمی حالت جامد
3
اختياري
شيمي معدني پيشرفته، شيمي فيزيك پيشرفته  
1215207
شیمی فیزیک معدنی
3
اختياري
شيمي معدني پيشرفته
1215289
كاربرد نظريه گروه در شيمي
3
اختياري
شيمي معدني پيشرفته
 
کد درس
دروس شيمی معدنی(ترم سوم)
12150296
سنتزو شناسايي كمپلكسهاي معدني
4
اختياري
شيمي معدني پيشرفته
1212881
سمینار
1
الزامی
 
1212866
پایان نامه
6
الزامی
 
 
کد درس
دروس شيمی معدنی (ترم چهارم)
1212866
پایان نامه
6
الزامی
 

دروس کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
کد درس
دروس شيمی کاربردی(ترم اول)
1215230
واکنشگاهها
3
الزامی
 
1215176
طراحي آزمايش و افزايش مقياس فرآيندها
3
الزامي
1215180
شيمي تجزيه پيشرفته
3
الزامي
 
کد درس
دروس شيمی کاربردی (ترم دوم)
1215280
کنترل دستگاهی در صنعت شيمی
3
اختياري
 
1215232
فرآيندهاي پتروشيمي
3
اختياري
 
1215276
مواد فعال سطحي
3
اختياري
3درس از دروس مورد نظر بايد اخذ گردد.
1215274
غشا و فرآيندهاي غشايي
  3
اختياري
1215203
شيمي پليمر پيشرفته
  3
اختياري
 
کد درس
دروس شيمی کاربردی(ترم سوم)
1215177
شیمی فیزیک پیشرفته
3
 اختياري
 
1215179
شيمي آلي پيشرفته
3
اختياري
 
1212881
سمینار
1
الزامی
 
1212866
پایان نامه
6
الزامی
 
 
کد درس
دروس شيمی کاربردی (ترم چهارم)
1212866
پایان نامه
6
الزامي
 

دروس کارشناسی ارشد نانو شیمی
کد درس
دروس رشته نانو شيمی ارشد (ترم اول)
1215219
شيمي نظري ساختارهاي  نانو
3 واحد
الزامی
 
1215218
روشهای سنتز  مواد نانو ساختار
3 واحد
الزامی
 
1215220
شناسايي و تعيين ساختار نانو مواد
3 واحد
الزامی
 
 
کد درس
دروس اختياری رشته نانو شيمی ارشد (ترم دوم)
1215227
شيمی سطح و حالت جامد
3 واحد
اختياري
 
1215226
نانو مواد معدنی
3 واحد
اختياري
 
1215225
نانو فناوری پليمرها
3 واحد
اختياري
 
 
کد درس
دروس اختياری رشته نانو شيمی ارشد (ترم سوم)
 
(از بين دروس آلی-معدنی-شيمی فيزيک و تجزيه پیشرفته)
3 واحد
اختياري
طبق نظر استاد راهنما
1212881
سمینار
1
الزامی
 
1212866
پایان نامه
6
الزامی
 
 
کد درس
دروس نانو شيمی ارشد (ترم چهارم)
1212866
پایان نامه
6
الزامی
 
 

دریافت برنامه کلی به صورت فایل pdf

 |
 

آمار بازدیدکنندگان

2
88
187567