دروس کارشناسی شیمی

  سرفصل برنامه های درسی (بازنگری شده) کارشناسی شیمی در گرایش های محض و کاربردی، مصوب جلسه شماره 92 مورخ 95/12/1 کمیسیون برنامه آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری؛ 

شیمی محض

سرفصل دروس کارشناسی شیمی گرایش محض، بخش اول

سرفصل دروس کارشناسی شیمی گرایش محض، بخش دوم

شیمی کاربردی

سرفصل دروس کارشناسی شیمی گرایش کاربردی، بخش اول

سرفصل دروس کارشناسی شیمی گرایش کاربردی، بخش دوم


چارت دروس شیمی در دوره کارشناسی

چارت دروس شیمی کاربردی 92 و ماقبل

چارت دروس شيمی محض و کاربردی 93 تا 95

چارت دروس شيمی محض 96 به بعد 

چارت دروس شيمی کاربردی 96 به بعد 


 |

 

آمار بازدیدکنندگان

2
44
187523