چارت دروس گرایش های دکتری شیمی درطول مدت تحصیل

دروس دكتري شیمی تجزيه

كد درس
نام درس
تعداد واحد
1215270
الكتروشيمي تجزيه اي در حلال هاي ناآبي
3
1215253
تحليل آماري نتايج
3
1215269
روشهاي نوين در آناليز دستگاهي
3
1215255
روشهاي راديو شيميايي
3
1215254
مباحث نوين در شيمي تجزيه
3
1211059
آزمون جامع
0
1215237
سمينار
1
1212
رساله
20
 
جمع
36

دروس شیمی دكتري  شيمي فیزیک

كد درس
نام درس
تعداد واحد
توضيحات
1215267
ترموديناميك آماري 2
3
 
1215268
شيمي كوانتومي 3
3
 
1215249
مباحث نوين در شيمي فيزيك
3
 
1215242
ترموديناميك غير تعادلي
3
يا طيف سنجي مولكولي 2 اخذ گردد.
1215241
طيف سنجي مولكولي 2
3
 
1211059
آزمون جامع
0
 
1215237
سمينار
1
 
1212923
رساله
23
 
 
جمع
36
 

دروس دكتري  شیمی آلی

كد درس
نام درس
تعداد واحد
توضيحات
1215245
پيشرفتهاي نوين در تركيبات آلي
3
 
1215246
شيمي آلي حياتي
3
 
1215200
مباحث نوين در شيمي آلي
3
 
1215239
شيمي حالت برانگيخته و حد واسط ها
3
 
1215243
شيمي هتروسيكل پيشرفته
3
يا درس پليمر اخذ گردد
1215244
شيمي پليمر پيشرفته
3
 
1211059
آزمون جامع
0
 
1215237
سمينار
1
 
1212920
رساله
20
 
 
جمع
36
 

دروس دكتري شیمی معدنی

كد درس
نام درس
تعداد واحد
1215240
شيمي پليمر معدني
3
1215265
ساختمان پيوند در تركيبات معدني
3
1215241
طيف سنجي مولكولي 2
3
1215250
مباحث نوين در شيمي معدني
3
1215301
كاتاليزگرهاي همگن و ناهمگن
3
1211059
آزمون جامع
0
1215237
سمينار
1
1212920
رساله
20
 
جمع
36

دریافت برنامه کلی به صورت فایل pdf

 |

آمار بازدیدکنندگان

2
67
187546