فرم های کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد
   جهت اخذ درس پايان نامه مي بايست ابتدا  درخواست تصويب موضوع پايان نامه دانشجو (پيشنهاديه) را در پيش خوان خدمت حداقل به تصويب شوراي گروه رسانيده باشد و اين درخواست براي طرح در شوراي تحصيلات  تكيملي دانشكده ارسال شده باشد در غير اينصورت امكان انتخاب واحد پايان نامه در گلستان را ندارد .
  براي دانشجوياني كه موفق به ثبت پيشنهاديه خود در نيسمال دوم نشده اند، و  دانشجو در نيمسال سوم مشغول به تحصيل است ، با تكميل فرم "تعهد تصويب پيشنهاديه" و  تاييد استاد راهنما و مدير گروه، كارشناس محترم گروه ميتواند  از طريق  سامانه گلستان براي دانشجو انتخاب واحد پايان نامه را انجام نمايد
 
  فرم "تعهدتصويب پيشنهاديه" از  طريق وبگاه تحصيلات تكميلي قابل دريافت ميباشد.
 |

فرم پیشنهادیه پایان نامه دوره کارشناسی ارشد(جدید) 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد، از آذرماه 96 لازم است فرم جدید پیشنهادیه پایان نامه دوره کارشناسی ارشد را تکمیل و جهت طرح در شورا تحویل گروه نمایند.

دریافت فرم

 |


فرم تعهد تصویب پیشنهادیه (جدید)

  قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد، جهت اخذ درس پايان نامه مي بايست ابتدا  درخواست تصويب موضوع پايان نامه دانشجو (پيشنهاديه) را در پيش خوان خدمت حداقل به تصويب شوراي گروه رسانيده باشد و اين درخواست براي طرح در شوراي تحصيلات  تكيملي دانشكده ارسال شده باشد در غير اينصورت امكان انتخاب واحد پايان نامه در گلستان را ندارد .

  براي دانشجوياني كه موفق به ثبت پيشنهاديه خود در نيسمال دوم نشده اند، و  دانشجو در نيمسال سوم مشغول به تحصيل است ، با تكميل فرم "تعهد تصويب پيشنهاديه" و  تاييد استاد راهنما و مدير گروه، كارشناس محترم گروه ميتواند  از طريق  سامانه گلستان براي دانشجو انتخاب واحد پايان نامه را انجام نمايد
 |
 

آمار بازدیدکنندگان

2
63
187542