آزمون کيوم1

 

 

 
آزمون­های کیوم شیمی آلی
شهریور96 (هفته آخر)
دکتر خالدی
تير 97(هفته اخر)
دكتر خالدي
آبان 96 (هفته اخر)
دكتر خسروي
شهريور 97 (هفته اخر)
دكتر خسروي
دي 96 (هفته اخر)
دكتر فقيهي
آبان 97(هفته اخر)
دكتر فقيهي
اسفند 96 (هفته اول)
دكتر كريمي
دي 97(هفته اخر)
دكتر كريمي
ارديبهشت 97(هفته اخر)
دكتر بداغي فرد
اسفند 97 (هفته اول)
دكتر بداغي فرد
 
 
آزمون­های کیوم شیمی تجزیه
شهريور 96 (هفته اخر)
دکتر سنگی
تير 97(هفته اخر)
دکتر بامداد
آبان 96 (هفته اخر)
دکتر بامداد
شهريور 97 (هفته اخر)
دکتر بابایی
دي 96 (هفته اخر)
دکتر بابایی
آبان 97(هفته اخر)
دکتر ذوالقرنین
اسفند 96 (هفته اول)
دکتر ذوالقرنین
دي 97(هفته اخر)
دكتر سنگي
ارديبهشت 97(هفته اخر)
دكتر سنگي
اسفند 97 (هفته اول)
دكتر بامداد
 
 
آزمون­های کیوم شیمی فیزیک
شهريور 96 (هفته اخر)
دکتر صلابت
تير 97(هفته اخر)
دکتر مهدوی
آبان 96 (هفته اخر)
دکتر سلیمان نژاد
شهريور 97 (هفته اخر)
دکتر صلابت
دي 96 (هفته اخر)
دکتر مهدوی
آبان 97(هفته اخر)
دکتر سلیمان نژاد
اسفند 96 (هفته اول)
دکتر صلابت
دي 97(هفته اخر)
دكتر مهدوي
ارديبهشت 97(هفته اخر)
دکتر سلیمان نژاد
اسفند 97 (هفته اول)
دكتر صلابت
 
 
آزمون­های کیوم شیمی معدنی
شهريور 96 (هفته اخر)
دکتر امانی
تير 97(هفته اخر)
دکتر زنده دل
آبان 96 (هفته اخر)
دکتر خانمحمدی
شهريور 97 (هفته اخر)
دکتر امانی
دي 96 (هفته اخر)
دکتر زنده دل
آبان 97(هفته اخر)
دکتر خانمحمدی
اسفند 96 (هفته اول)
دکتر امانی
دي 97(هفته اخر)
دكتر زنده دل
ارديبهشت 97(هفته اخر)
دکتر خانمحمدی
اسفند 97 (هفته اول)
دكتر اماني
 

 

آمار بازدیدکنندگان

2
62
187541